Családok Átmeneti Otthona

Bemutatás

Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete
Családok Átmeneti Otthona

7500 Nagyatád, József Attila u. 1.
Tel/fax: 82/450-022
E-mail: csao.nagyatad@voroskereszt.hu

Vezetõ: Horváth István Zoltán

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Családok Átmeneti Otthona, Nagyatád

Fizikai adottságok: Családi házas övezet, kertes családi ház

Ellátási terület: Országos hatókörű intézmény.

Ellátottjogi képviselő: Benczéné Bogárdi Andrea E-mail: bogardi.andrea@obdk.hu, tel:20/489-95-76. Fogadóidő: egyeztetés után egyénileg.

Gyermekjogi képviselő: Dr. Berdár Valéria E-mail: berdar.valeria@obdk.hu, tel: 20/489-96-33. Fogadóidő: egyeztetés után egyénileg.

1. Az otthonba kerülés feltételei
Az otthon elsősorban a szervezettel ellátási szerződést kötött kistérségi települések  számára biztosít ellátást.
Az üresen maradó férőhelyekre fogad az intézmény más településekről is családokat.

Egyéb feltételek:

 • Az otthon igénybevétele önkéntes
 • Gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálat, illetőleg önkormányzat javaslata
 • Az otthon házirendjének elfogadása.
 • A reintegrációs programban való együttműködés vállalása.
 • Előtakarékosság vállalása a család anyagi lehetőségeinek függvényében
 • A 3 hét próbaidőt követően az otthon vezetése az érdekképviseleti fórum
 • véleményét figyelembe véve véglegesíti az otthonba való felvételt.

2. Az otthon célkitűzése

 • A gyermekek családjuktól történő elszakításának megakadályozása, a családok egyben tartásának biztosítása.
 • A családok társadalmi reintegrációjának elősegítése
 • A családok pszichoszociális képességeinek fejlesztése
 • A családok munkaerő-piaci helyzetének erősítése
 • A családok lakhatási problémáinak tartós rendezése
 • A családi kohézió erősítése

3. A célcsoport meghatározása

 • Átmeneti jelleggel lakhatási krízishelyzetbe került családok
 • Bántalmazott anyák és gyermekei
 • Volt állami gondozott gyermekes családok
 • Terhesség miatt válsághelyzetbe került várandós anyák
 • Fiatalkorú (16-18 éves ) anyák
 • Elemi csapás miatt otthontalanná vált családok
 • Válás után otthontalanná vált szülő gyermekkel

I. működési standardok

1. A gondozott családdal történő szerződéskötés

 • Az otthonba történő felvételkor az intézmény és a család között szerződés köttetik, amely tartalmazza:
 • Az otthon által biztosított ellátásokat és szolgáltatásokat.
 • Az ellátásért fizetendő térítési díjat.
 • A szolgáltatást igénybe vevők kötelezettségeit.
 • Az otthon alapvető szabályait

2. A házirend

 • A házirend az alábbi alapvető szabályokat tartalmazza:
 • Az otthon belső életének rendje.
 • A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése.
 • A napirendből adódó feladatok.
 • A családok egymás közötti, és az otthon dolgozóival szemben tanúsítandó magatartása.
 • A családok külső kapcsolattartása, a látogatás, eltávozás rendje.
 • Az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlása.
 • A házirendet az otthon vezetése az érdekképviseleti fórum véleményének egyetértésével hagyja jóvá.

3. Elhelyezési körülmények

 • A családok külön lakószobákban kerülnek elhelyezésre.
 • A személyes dolgok részére tárolási lehetőség.
 • Étkezési és főzési lehetőség  biztosítása
 • A közösségi együttlétre alkalmas helyiség.
 • Mosási és ruhaszárítási lehetőség.
 • 2 fürdőszoba, 5 db. WC.

4. Ellátások

 • A családok ellátásukról maguk gondoskodnak, az ételt maguk készítik el
 • Szükség esetén élelmiszerek, főzéshez alapanyagok biztosítása
 • A ruházat tisztításának biztosítása.
 • Szükség szerint ruhaneműk és higiéniai eszközök.
 • Ágynemű teljes körű biztosítása

5. Az otthon érdekképviseleti fóruma. (Belső önkormányzat)

 • Véleményezési és egyetértési jogot gyakorol az otthon működését érintő lényeges kérdésekben, így pl. a házirend elfogadásában (egyetértés).
 • Az otthon vezetése a döntéshozatalban a konszenzuson alapuló megoldásokat részesíti előnyben.

II. Szociális munka az otthonban

Célkitűzés

 • A családok önálló életviteli képességének erősítése
 • Az otthonból való kikerülés elősegítése

1. Gondozási szerződés. (Egyéni gondozási terv)

 • Az otthonba kerülést követően a családokkal közös helyzetértékelés készítése.
 • A rendelkezésre álló erőforrások tisztázása. (Saját, a rokonság, a társadalom és az otthon által biztosított)
 • Problémamegoldó stratégia kidolgozása, gondozási szerződés megkötése.

2. Egyéni esetkezelés

Célkitűzés:

 • A családok aktuális élethelyzetéhez igazodó szolgáltatások biztosításán keresztül a családok rokoni, társadalmi, intézményi kapcsolatainak helyreállítása, önálló életviteli képességük erősítése.
 • Az otthonból történő kikerülés, a lakhatási megoldás iránti motiváció folyamatos fenntartása

a./ Az esetkezelés területei:

 • A szükségleteikhez igazodó információs szolgáltatások.
 • Tanácsadások. (Életvezetési, szociális, gyermeknevelési, jogi, pszichológiai, orvosi, stb.)
 • Ügyintézések, Az érdekérvényesítés segítése, jogsegélyszolgálat.
 • Mentálhigiénés konzultáció, családterápia, egyéni pszichoterápia.

b./ Alternatívák kidolgozása az intézményből történő kikerülésre, a lakhatás hosszú távú megoldására:

 • Folyamatos munkakapcsolat a területi gyermekjóléti szolgálatokkal
 • Rendszeres jövedelem megszerzésének elősegítése
 • Kapcsolatfelvétel a tágabb család körében
 • Gazdálkodási terv készítése a kikerülés utáni időszakra vonatkoztatva
 • Albérleti lehetőségek felkutatása
 • Önkormányzati lakáslehetőségek feltárása, lakáspályázatokon való részvétel

3. A gyermekek gondozása, fejlesztése

Célkitűzés:
- A gyermekek biztonságérzetének megerősítése.
- Képességeik fejlesztése.
- A családi kapcsolatok erősítése.
- A gyermeknevelés segítése.
- Serdülőkori devianciák megelőzése

 

4. Egyéni gondozási terv készítése

 • Egyéni fejlesztő foglalkozások, kreativitás, önismeret fejlesztése, korrepetálások, családi programok, játszóház.
 • A családok mozgásszabadságának biztosítása (A gyermek ellátásában való részvétel, gyermekfelügyelet).
 • Nevelési kérdések tisztázása, a gyermek egészségügyi ellátását érintő kérdések megbeszélése.
 • "Nyitott ház" program keretében a településen élő fiatalokkal közös programok szervezése

5. Pénzügyi válságkezelő program

 • Pénzügyi, háztartásvezetési ismeretek.
 • Előtakarékossági betétszámla nyitása.

6 Szociális csoportmunka

Célkitűzés:
Az új kapcsolatok kialakításának elősegítése, személyközi konfliktusok oldása, önismeret, személyiség és képességfejlesztés.

 • Az otthon életével kapcsolatos konfliktus kezelő csoport folyamatos működtetése.
 • Saját élményű tréningcsoport.

III. A családok foglalkoztatásának, képzésének elősegítése

1. A munka világával való kapcsolat fejlesztése

Célkitűzés:

Önálló kereset biztosítása.

 • Munkahelyi elhelyezkedést elősegítő foglalkozások.(Önéletrajz, megjelenés, kommunikáció, álláskeresési technikák, stb.)
 • Munkaügyi központtal való együttműködések.
 • Átképzésben való részvétel.

2. A folyamatos belső foglalkoztatás biztosítása

 • Az otthonon belüli, az otthon életéhez szervesen kapcsolódó rendszeres elfoglaltság biztosítása.
 • Speciális jártasságok megszerzésének elősegítése. (Pl. számítógép használat, varrótanfolyam)

IV. Külső intézményi kapcsolatok

a./ Gyermekjóléti szolgálatok:
Javaslatukra történik az otthonba való bekerülés. A befogadásról az otthon értesíti a család lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot.

b./ Családsegítő szolgálatok:
A család lakóhelye szerinti családsegítő szolgálat közreműködik az otthonból való kikerülés elősegítésében, a lakhatási feltételek megteremtésében.

c./ A családok lakóhelye szerinti önkormányzatok:
A családok befogadásáról történő tájékoztatásuk, helyzetük rendezésében való együttműködések.

d./ Mindazon állami és civil szervezetek, amelyek ellátásokat, szolgáltatásokat tudnak biztosítani.

V. Szakmai létszámok és képesítések

1 fő vezető szociális munkás

2 fő családgondozó általános szociális munkás, szociálpedagógus

4 fő szakgondozó csecsemő- és kisgyermekgondozó

1 fő ügyvéd heti 5 óra

1 fő pszichológus heti 15 óra

 

Intézményünk részt vett a Magyar Vöröskereszt "Remény-programjában", melyet a Dán Vöröskereszt és a Velux támogatott:

Cikk a Somogyi Hírlapban 12-09-25

Következő véradás

máj.

29

szerda

 • 7514 Tarany, Zrínyi Miklós u. 8. - 14:00-16:00
  Művelődési Ház
 • 7585 Háromfa, Kossuth L. u. 53. - 10:30-12:00
  Művelődési Ház

Ezt követő időpont:
Május 30. (csütörtök)

 • 7515 Somogyudvarhely, Kossuth L. u. 19. - 12:00-14:00
  Általános Iskola
 • 7588 Vízvár, Szent István u. 8. - 15:30-17:00
  Polgármesteri Hivatal

Adj vért, és ments meg 3 életet! »

Széchenyi 2020